Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Philip Idenburg MSc. MBA

Philip Idenburg MSc. MBA

Initiatiefnemer en auteur van o.a. Diagnose 2025: bestseller over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Management
  • Change Management
 • Gezondheidszorg
 • Innovatie & Creativiteit
  • Innovatie
 • Trends
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Consultant/Trainer
 • Onderwerpen

 • Strategie vorming
 • Organisatie verandering
 • Toekomst van de Gezondheidszorg
 • Business trends
 • Van product naar klantoriëntatie
 • Merk positionering
 • Marketing & online marketing
 • Business transformatie
 • Alle onderwerpen

Philip J. Idenburg is trendwatcher, scenario-planner en toekomstverkenner die in menige publicatie inmiddels heeft bewezen niet alleen een gedegen kennis te hebben van de actuele trends en ontwikkelingen maar tevens een heldere visie op de toekomst. Aandachtsgebieden zijn de Nederlandse gezondheidszorg, de sociale woningmarkt en ontwikkelingen die de behoeften van de klant/cliënt/patiënt van de toekomst beïnvloeden.

Lees meer

Philip J. Idenburg is trendwatcher, scenario-planner en toekomstverkenner die in menige publicatie inmiddels heeft bewezen niet alleen een gedegen kennis te hebben van de actuele trends en ontwikkelingen maar tevens een heldere visie op de toekomst. Aandachtsgebieden zijn de Nederlandse gezondheidszorg, de sociale woningmarkt en ontwikkelingen die de behoeften van de klant/cliënt/patiënt van de toekomst beïnvloeden.

Philip is daarnaast managing partner bij BeBright en adviseert zijn opdrachtgevers op het gebied van strategie en innovatievraagstukken. Hij kan daarbij terugkijken op een solide basis als lijnmanager alswel als extern als intern adviseur waarbij de enige succesvolle strategie resulteert in vernieuwing en innovatie. Hij is daardoor in staat om theorie met de praktijk te verbinden waarbij in goed Nederlands “colleborative learning & innovation” de basis is voor succesvolle transformatie van organisaties.

Philip heeft bestuurskunde in Nederland en Internationale politiek in België gestudeerd en zijn internationale MBA behaald aan de Erasmus Universiteit, en master programma’s gevolgd aan o.a. INSEAD en Kellogg North Western University Chicago. Na zijn studie is hij zijn carrière begonnen bij Reed-Elsevier alwaar hij heeft kunnen werken met de grote management goeroes van onze tijd waaronder Henry Mintzberg, Philip Kotler, Ricardo Semler en Arie de Geus.

Na deze uitdagende leerschool zette Philip zijn carrière voort als senior consultant bij Nolan, Norton & Co, wat indertijd de Business- en IT-strategy unit binnen KPMG Consulting was. Binnen Nolan, Norton & Co was hij werkzaam binnen het strategie- en transformatiemanagementteam en vanuit die eenheid betrokken bij een grote verscheidenheid aan projecten waaronder visie- en strategieprojecten, toekomststudies en strategische (marketing) vraagstukken.

Als Manager Corporate Development bij Zurich Financial Services was Philip Idenburg vervolgens medeverantwoordelijk voor de fusie, transformatie en herpositionering van twee verzekeringsbedrijven in Nederland. Onderdeel hiervan was het bepalen van de nieuwe strategie en de transformatie van een productgeoriënteerde naar een klant- en innovatiegedreven organisatie.

Van 2000 tot eind 2003 was Philip corporate strateeg en adviseur van de Raad van Bestuur van de Rabobank Groep. Vanuit deze positie was hij betrokken bij de (marketing)strategievraagstukken en initiator en projectleider van het grootschalige groepsbrede strategie- en scenarioplannings-project "Oog voor de Toekomst”. Daarna was hij bij Rabo-dochter Robeco als plaatsvervangend directeur productmarktmanagement effecten verantwoordelijk voor de invulling en ondersteuning van de effectendienstverlening binnen het Rabobank kanaal.

Philip is naast een veelgevraagd internationaal spreker auteur van een groot aantal publicaties:

• 2005:‘Oog voor de Toekomst: over marketing en consumenten in een veranderende samenleving’ dat door het Platform Innovatie in Marketing genomineerd is voor de titel beste marketingboek.
• 2010 verscheen de bestseller en best verkochte managementboek in de gezondheidszorg ‘Diagnose 2025: over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg’.
• In 2011 schreef hij voor de Nationale Raad voor Winkelcentra 'Fit for the future: over de toekomst van winkelen in Nederland' dat naast het veranderende winkelgedrag en behoeften van de consument beschrijft, een schets geeft van de toekomst van het winkelen.
• 2012 'Diagnose Diabetes' met naast een schets van de ontwikkeling van diabetes in Nederland een beleidsagenda voor de diabeteszorg.
• 2013 'Sociaal Wonen 2040' waar hij de ontwikkelingen en toekomst van de woningmarkt in het algemeen en sociaal wonen sector in het bijzonder beschrijft.
•2013 Diagnose Zorginnovatie: over technologie en ondernemerschap.

Samenvatting inklappen

Zorgenablers

Lees publicatie
Cover van Diagnose Transformatie

Diagnose Transformatie

Een toolkit voor grensverleggers in de zorg

Bestellen
Voor het borgen van kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare gezondheidzorg is transformatie noodzakelijk. Transformeren betekent dat we fundamentele, onomkeerbare veranderingen in visie en werkwijzen van organisaties doorvoeren. We creëren een nieuwe orde, laten het oude los en vormen nieuwe waarden, structuren, uitgangspunten, cultuur en gedrag. 'Diagnose Transformatie' analyseert succesvolle en minder succesvolle zorgtransformaties uit de praktijk en bundelt inzichten, inspiratie, voorbeelden, tools en methodes. Zo vormt het een toolkit om diegenen die het voortouw willen nemen in de transformatie van onze gezondheidszorg te ondersteunen met kennis en ervaring van grensverleggers die hen zijn voorgegaan.
Cover van Diagnose Zorginnovatie - over technologie en ondernemerschap

Diagnose Zorginnovatie - over technologie en ondernemerschap

Geschreven met Michel van Schaik

Bestellen

Als gevolg van demografische, epidemiologische en economische ontwikkelingen staan de zorgsystemen in veel westerse landen, waaronder Nederland, onder druk. Krampachtig wordt geprobeerd het bestaande systeem 'in de lucht' te houden, maar maatregelen om dit te bewerkstelligen werken niet of nauwelijks en lijken meer op lapmiddelen. Het waarborgen van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland vraagt om innovatie. Technologie kan daarbij een belangrijke rol spelen, maar is geen doel op zich.

Technologische oplossingen moeten dienstbaar zijn aan misschien wel de belangrijkste doelstelling van de zorg: waarde toevoegen aan het leven en welbevinden van de burger, de cliënt en de patiënt. Om echter te voorkomen dat technologie vooral leidt tot stijgende kosten, is het essentieel dat tegelijkertijd inhoud wordt gegeven aan sociale en procesinnovatie. Oude toepassingen en werkwijzen moeten plaatsmaken voor nieuwe als die meer waarde toevoegen.

Welkom bij 'Diagnose Zorginnovatie' - het resultaat van een tweejarige studie door en in samenwerking met vele betrokkenen bij de Nederlandse gezondheidszorg. Hoofdvraag van deze studie was: hoe kunnen wij innovatie zodanig inzetten dat deze niet alleen bijdraagt aan de kwaliteit van leven van het individu, maar tegelijkertijd ook aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van ons zorgstelsel? Op naar een duurzame, vitale en toekomstbestendige gezondheidszorg en samenleving! 

Cover van Sociaal wonen 2030

Sociaal wonen 2030

Bestellen

Hoewel onze sociale woningbouw internationaal hoog aangeschreven staat, is het als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen de vraag of en hoe we deze belangrijke pijler onder onze samenleving in stand kunnen houden. Om die vraag te kunnen beantwoorden, is een fundamentele dialoog nodig over de samenleving en het systeem voor sociaal wonen dat we met elkaar in de toekomst in stand willen houden dan wel willen creëren.

Die dialoog zal in de samenleving als geheel, door de uiteenlopende partijen, moeten worden gevoerd. Maar hij zal ook gevoerd moeten worden bij ieder van de partijen afzonderlijk in het sociaal wonen domein, want deze organisaties moeten zich voorbereiden op die toekomst. Hoe kan die toekomst eruit gaan zien, en wat zijn de consequenties daarvan voor de organisatie? Hoe zullen haar rollen en taken gaan veranderen?

In Sociaal wonen 2030 hebben de auteurs, samen met de sector en voor de sector, in de vorm van scenario's de instrumenten ontwikkeld waarmee de dialoog over de toekomst kan worden gevoerd, de juiste strategische beslissingen kunnen worden genomen, de vereiste organisatieverandering tot stand kan worden gebracht en de innovatie gestalte kan worden gegeven. Hierbij zullen we het meer dan in het verleden moeten hebben over hoe we de doelen van sociaal wonen ook in de toekomst kunnen blijven realiseren: betaalbare en kwalitatief goede woningen in een leefbare omgeving voor de onderkant van de woningmarkt.

Cover van Diagnose Diabetes 2025, Over De Toekomst Van De Nederlandse Diabeteszorg

Diagnose Diabetes 2025, Over De Toekomst Van De Nederlandse Diabeteszorg

Geschreven met Michel van Schaik

Bestellen

Op basis van de huidige ramingen wordt verwacht dat er in 2025 in Nederland ruim 1,4 miljoen mensen met gediagnosticeerde diabetes zijn, wat dan gelijk staat aan 8,4 procent van de bevolking.

Dit heeft niet alleen enorme consequenties voor de hoogte van de zorgkosten, maar vooral ook voor de Nederlandse economie en samenleving. Bovendien zal deze toename van het aantal mensen met (pre)diabetes de toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid van het Nederlandse zorgstelsel zwaar onder druk zetten.

Het boek werpt een blik op de toekomst van de gezondheidszorg, in het bijzonder diabeteszorg en -preventie. Het is een toekomst die niet vaststaat, maar die zeker ingrijpend anders zal zijn dan nu - mede bepaald door de keuzen die wij vandaag maken.

Philip Idenburg is partner bij BeBright en adviseert zijn opdrachtgevers op het gebied van (marketing)strategie en innovatievraagstukken.Michel van Schaik is directeur Gezondheidszorg bij Rabobank International (Grootbedrijf). Inge de Weerdt is directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie. 

Cover van Diagnose 2025, Over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg

Diagnose 2025, Over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg

Geschreven met Michel van Schaik

Bestellen

De Nederlandse gezondheidszorg ondergaat grote veranderingen. Hoewel sommige van de ontwikkelingen voor de midden lange termijn relatief goed voorspelbaar zijn zoals de vergrijzing en veranderende en groei van de zorgbehoeften, is er tegelijkertijd sprake van grote onzekerheid op andere vlakken zoals bijvoorbeeld de invoering van de marktwerking.

Diagnose 2025 is een verkenning naar de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. Een onderwerp dat hoog op de agenda staat van zorginstellingen, de 1,2 miljoen professionals in de zorg en de lokale en landelijke politiek. Het boek schetst een compleet beeld van alle trends en ontwikkelingen die zich nu voordoen in de gezondheidszorg en een beeld van de zorg in 2025. Beelden die een basis vormen voor een dialoog over de toekomst van de zorg, investeringsbeslissingen en beleidsvorming.

Cover van Oog voor de toekomst

Oog voor de toekomst

Met medewerking van Ellis J.C. Boerkamp, Paul A. de Ruijter en Sanny Zuiderveld

Bestellen

In dit boek worden vier beelden van de samenleving in 2015 beschreven en wordt geschetst wat dat betekent voor de ambities, wensen en behoeften van consumenten. Geen van de vier beschreven toekomsten worden specifiek verwacht dan wel voorspeld. Alle vier kunnen ze ons overkomen. De vier toekomsten zijn vertaald naar consequenties voor (marketing)strategie en de rol en positie van de marketingfunctie in een organisatie. Het senior management, strategen en marketeers kunnen door de vier scenario's te bestuderen zich voorbereiden op onzekerheden en mogelijke toekomstige veranderingen. Vervolgens kunnen ze op basis hiervan hun (midden)lange termijn strategie bepalen.

De scenario's Overleven, Steun, Groei en Zingeving kunnen door de lezer worden gebruikt als startpunt voor strategievorming of als instrument om reeds bestaande strategie te toetsen op kwetsbaarheid en risico¹s. Hierbij hoeft het zeker niet te blijven bij globale en abstracte bespiegelingen, maar kan een en ander worden vertaald naar concrete plannen, productvoorstellen en snelle acties. Want hoewel de vier toekomstbeelden uw blik zullen verruimen, vindt in een organisatie alleen verandering plaats als u met collega¹s van gedachte wisselt. Behalve dat de scenario¹s ontwikkeld zijn met input van en in samenwerking met een grote groep specialisten zijn ze vervolgens getoetst tijdens een groot aantal workshops om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan drie criteria: verrassend, plausibel en relevant.

U kunt de scenario's op u in laten werken zonder steeds de vraag te stellen of ze in deze vorm werkelijkheid worden. Ziet u actuele signalen die verwijzen naar een specifieke wereld? Beantwoord voor uzelf de vraag wat de consequenties van de verschillende scenario¹s zijn voor u en uw organisatie. Ga na vanuit welk scenario en onderliggende paradigma's u nu redeneert en keuzen maakt. Ontdek waar uw organisatie kwetsbaar is als het consumentengedrag in een bepaalde richting verandert. Lees de scenario's met in uw achterhoofd de vraag: Wat gaan we doen als dit scenario zich voltrekt?

Distributiemarketeer OHRA Distributiepartners

Margreet Kühne

''Wij hebben Philip ervaren als een strateeg die ons door zijn prikkelende toekomstscenario's helpt om sturing te geven in het denken over gezondheidsproblematiek. Hij heeft voor ons een helder beeld geschetst van een complex speelveld waarin wij de ontwikkeling van onze rol als verzekeraar verder kunnen onderzoeken. Ook in de samenstelling van het programma heeft Philip een prettige flexibiliteit laten zien.