This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
Speakers Academy®

Privacy Statement Speakers Academy®

Deze Privacy Policy beschrijft hoe Speakers Academy® omgaat met uw persoonsgegevens.

Door Speakers Academy® worden persoonsgegevens verwerkt om onze diensten en producten aan u te leveren, om u te informeren over onze dienstverlening en om uw account te beheren, en wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en in deze Privacy Policy leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

1. Wie zijn wij

Wij zijn Speakers Academy®, een internationale intermediair tussen sprekers en klanten. Dit betekent dat wij bemiddelen bij het engageren van Nederlandse en internationale sprekers. Wij organiseren ook bijeenkomsten en seminars met onze sprekers en zijn medeoprichter van Grand Speakers Business & Knowledge Club. Daarnaast zijn wij uitgever van onder meer ACADEMY® Magazine.
Speakers Academy® B.V. (handelsregister 24153344) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan de Schiedamse Vest 67-71 (3012 BE) in Rotterdam.

2. Doel en verwerking persoonsgegevens

Speakers Academy® verwerkt uw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene verordening gegevensbescherming. Wij onderscheiden twee soorten van verwerking van persoonsgegevens namelijk enerzijds de verwerking van gegevens van relaties (opdrachtgevers, mogelijke opdrachtgevers, leveranciers en personen in ons netwerk) en anderzijds persoonsgegevens van (mogelijke) sprekers voor het verzorgen van lezingen, dagvoorzitterschappen, workshops, beeld- en geluidsproducties en andere dienstverlening voor relaties.

Relaties

Wij verwerken van onze relaties uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via een formulier op onze websites, email of telefonisch contact) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken (gegevens die wij van onze sprekers ontvangen voor mogelijke dienstverlening met u). Wij bewaren van relaties in principe geen bijzondere persoonsgegevens, maar uitsluitend NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens van de organisatie en de contactpersonen. Wij verrijken deze informatie met onze gegevens over u die we opdoen bij gesprekken en elektronisch contact, of door het bemiddelen van sprekers.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

• Uitvoering van overeenkomsten

Wij verwerken persoonsgegevens zoals naam en contactgegevens, bedrijfsgegevens en financiële gegevens.

• Marketing

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te informeren en op de hoogte te houden over onze dienstverlening en sprekers, onze partners, aanbiedingen, uit te nodigen voor seminars en evenementen, het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie, zoals het door ons uitgegeven ACADEMY® Magazine, die voor u interessant kunnen zijn.

U heeft het recht om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich uitschrijven, uw instellingen direct online wijzigen, zoals voor de nieuwsbrief, of contact opnemen met onze Front Office om dit voor u te doen, via info@speakersacademy.nl.

• Wettelijke verplichtingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld de Belastingdienst).

• Dienstverlening

Wij gebruiken uw gegevens om u te ondersteunen in het gebruik van onze diensten, het verbeteren van de kwaliteit onze dienstverlening en het uitvoeren van uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor het onderhouden van contact en met u en onze sprekers.

• Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en rapportages.

Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Sprekers

Bij inschrijving als spreker vragen wij uw naam (zoals voornaam, achternaam, geslacht), contactgegevens (zoals telefoon en email) en uw CV of een online profiel. Deze gegevens hebben we nodig om te beoordelen of wij mogelijkheden zien voor toekomstige opdrachten en om u over de uitkomsten van deze beoordeling te informeren.

Bij een samenwerking met de spreker verwerken wij persoonsgegevens welke nodig zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

• Uitvoering van overeenkomsten

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, zoals contactgegevens, bedrijfsgegevens en financiële gegevens.

• Marketing

Wij verwerken (bijzondere) persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en welke wij van u mogen gebruiken om u onder de aandacht te brengen van onze relaties en derden, bijvoorbeeld via een online profiel op onze websites, social media en video kanalen, print media en direct marketing. Dit kunnen ook gegevens zijn over uw opleidingen en beroep, politieke opvattingen, etnische afkomst, filosofische en religieuze overtuigingen, video- en beeldopnamen.

• Wettelijke verplichtingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld de Belastingdienst).

• Sprekersservice en communicatie

We gebruiken uw gegevens om u te ondersteunen in het gebruik van onze diensten, het verbeteren van onze dienstverlening en om u te adviseren over uw eigen dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het bijhouden van gespreksverslagen en het contact met onze juridische en commerciële helpdesk voor sprekers. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor het onderhouden van contact en met u en onze relaties.

• Nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief verwerken wij uw persoonsgegevens. Bekijkt u voor meer informatie hierover onze privacy statement nieuwsbrief.

• Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en rapportages.

Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Speakers Academy® is een internationale organisatie. Wij werken met relaties en sprekers die gevestigd zijn in Europa, Noord- en Zuid Amerika, Azië, Het Midden Oosten en Afrika. Dit betekent dat wij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld naam en contactgegevens) verwerken buiten de Europese Unie. Overige persoonsgegevens zullen wij alleen verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

3. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld of wettelijk geregeld is.

4. Beveiliging

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan, neemt Speakers Academy® passende technische en organisatorische maatregelen. Personen die namens Speakers Academy® toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn gehouden tot geheimhouding. Speakers Academy® hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neemt u dan contact op met Speakers Academy®.

5. Delen met derden

Speakers Academy® verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken ter uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals aan de Belastingdienst.

Wij werken samen met externe personen of organisaties om diensten ten aanzien van Speakers Academy ® uit te voeren, zoals met La Posta voor onze nieuwsbrief. Met deze externen zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Op onze websites, social media en overige kanalen en in de nieuwsbrief kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

6. Cookies

Via cookies kunnen ook gegevens over u worden opgeslagen, zoals de websites die u bezoekt en ander surfgedrag. Bekijkt u voor meer informatie hierover onze cookie policy.

7. Grondslagen voor verwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens door Speakers Academy® baseren wij ons op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen relatie of spreker bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Speakers Academy, zoals het uitvoeren van onze doelstelling en missie, verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor relaties en sprekers en actieve contacten van Speakers Academy®. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

8. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Wilt u gebruik maken van uw rechten, stuurt u dan een email sturen naar privacy@speakersacademy.nl.

9. Wijzigingen Privacy Statement

Speakers Academy® behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Speakers Academy® dit onder uw aandacht brengen.

10. Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Policy, neemt u dan contact op via privacy@speakersacademy.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laats gewijzigd op 24 mei 2018