This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
Speakers Academy®

Privacy Statement Speakers Academy® Nieuwsbrief

Deze Privacy Policy beschrijft hoe wij persoonsgegevens, die wij van u ontvangen wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken. Ook licht de Privacy Policy toe in welke omstandigheden wij deze persoonsgegevens aan anderen kunnen overdragen.

1. Wie zijn wij

Wij zijn Speakers Academy®, een intermediair tussen sprekers en klanten. Dit betekent dat wij bemiddelen bij het engageren van Nederlandse en internationale sprekers. Wij organiseren ook bijeenkomsten en seminars met onze sprekers en zijn medeoprichter van Grand Speakers Business & Knowledge Club. Daarnaast zijn wij uitgever van ACADEMY® Magazine.

Speakers Academy® B.V. (handelsregister 24153344) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan de Schiedamse Vest 67-71 (3012 BE) in Rotterdam.

2. Doel en rechtsgrond verwerking

Speakers Academy® verwerkt uw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om via onze nieuwsbrief informatie te kunnen versturen. De rechtsgrond van deze verwerking komt voort uit uw toestemming. Voor alle mailinglijsten geldt dat u eerst uw aanmelding via de e-mail moeten bevestigen, voordat het abonnement daadwerkelijk ingaat (double opt-in).

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, IP-adres, voornaam en achternaam (indien door u verstrekt).

3. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is. Indien de toestemming verleend blijft, worden de door uw verstrekte gegevens niet verwijderd. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en/of op een van uw rechten beroept zoals beschreven in paragraaf 6, zal dit zo snel mogelijk worden verwerkt.

4. Beveiliging

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan hanteert Speakers Academy® passende veiligheidsprocedures. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met Speakers Academy®.

5. Delen met derden

Speakers Academy® verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken samen met externe personen of organisaties om diensten ten aanzien van Speakers Academy ® uit te voeren. Met deze externen zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In de nieuwsbrief van Speakers Academy® kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

6. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waar u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

7. Wijzigingen Privacy Statement

Speakers Academy® behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Speakers Academy® dit onder uw aandacht brengen.

8. Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Policy, neem dan contact op via privacy@speakersacademy.nl. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen Speakers Academy® omgaan kunt u vinden in onze algemene Privacy Policy.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laats gewijzigd: 26 april 2018