25 april 2012 De nervositeit over het begrotingstekort dreigt na de val van het kabinet Rutte hysterische proporties aan te nemen. Als we afgaan op wat er in de media wordt geschreven en  gezegd, dan lijkt het erop, dat Nederland aan de rand van de afgrond staat. En vooral, dat als we niet doen wat Brussel van ons verwacht, de gevolgen vreselijk zullen zijn. Waarbij vooral de 'heilige' financiële markten als een boeman op de achtergrond kritisch toekijken en niet zullen nalaten om Nederland zwaar te straffen als ons land nalaat de noodzakelijke maatregelen te nemen.

Goed, er is afgesproken dat het begrotingstekort niet meer dan 3% van het Bruto Binnenlands Produkt (BBP)  - de geldwaarde van alles wat een land aan goederen en diensten in een jaar produceert- zou mogen bedragen. Maar als we naar de onderstaande tabel kijken, dan zien we dat Nederland in commissie tekort schiet ten opzichte van de afspraak.

Begrotingstekorten ten opzichte van het BBP in %

eurolanden 2006' 2007' 2008' 2009' 2010'
Ierland 2.9 0.1 -7.3 -14.2 -31.3
Griekenland -6 -6.8 -9.9 -15.8 -10.8
Portugal -4.1 -3.2 -3.7 -10.2 -9.8
Spanje 2.4 1.9 -4.5 -11.2 -9.3
Slowakije -3.2 -1.8 -2.1 -8 -7.7
Frankrijk -2.4 -2.7 -3.3 -7.6 -7.1
Slovenië -1.4 0 -1.9 -6.1 -5.8
Nederland 0.5 0.2 0.5 -5.5 -5
Italië -3.4 -1.6 -2.7 -5.4 -4.5
Oostenrijk -1.7 -1 -1 -4.1 -4.4
Duitsland -1.7 0.2 -0.1 -3.2 -4.3
België 0.1 -0.3 -1.3 -5.9 -4.2
Finland 4 5.3 4.2 -2.7 -2.8

Bron: OECD

 

Voor 2011 zijn schattingen gemaakt, die voor de meeste landen een daling te zien geven van het begrotingstekort. Omdat de overheidsinkomsten als gevolg van de crisis bij de meeste landen teruglopen is het echter nog maar de vraag of er ondanks de bezuinigingen ook in werkelijkheid sprake zal zijn van een vermindering van het begrotingstekort.

De begrotingstekorten in de eurozone zijn niet uniek. Wereldwijd zien we hetzelfde verschijnsel, zoals blijkt uit deze tabel:

Begrotingstekorten ten opzichte van het BBP in %

  2006' 2007' 2008' 2009' 2010'
Ver. Staten -2.2 -2.9 -6.6 -11.6 -10.7
Gr. Brittannië -2.7 -2.8 -5 -11 -10.4
Japan -1.6 -2.4 -2.2 -8.7 -7.8
Canada 1.6 1.4 -0.4 -4.9 -5.6
Australië 2.1 2.1 0.5 -4.1 -4.

Bron: OECD

 

De Verenigde Staten, Japan en Groot Brittannië spannen de kroon met een begrotingstekort dat niet verschilt van dat van de geplaagde Grieken�?� Bovendien is de staatsschuld van deze landen sky- high.

 • In de V.S. is deze opgelopen tot 15.600 miljard dollar en groeit met 3,9 miljard dollar per dag.
 • In Japan is de staatsschuld 13.600 miljard dollar
 • De Britse overheid heeft een schuld van 1.600 miljard dollar.

Bron: Wikipedia

 

De problemen met begrotingstekorten en hoge staatsschulden zijn wereldwijd. De staatsschuld van de V.S. is 31 x zo groot als die van Nederland. Het BBP van de V.S. is 18,7 x dat van Nederland, dus de Amerikaanse staatsschuld drukt aanmerkelijk zwaarder op de economie van dat land als die van Nederland. Ook ten opzichte van Japan en Groot Brittannië steekt ons land gunstig af voor wat betreft de verhouding tussen overheidsschuld en BBP.

Wat bij vrijwel alle landen opvalt is dezelfde sprong van 5 tot 6 %  in het begrotingstekort van 2009.  Dit duidt erop, dat het om een mondiaal probleem gaat, dat voortkomt uit en werd veroorzaakt door het financiële stelsel. Immers de crisis, die begon in 2007 en pijnlijk zichtbaar werd in 2009 werd veroorzaakt door hebzucht en risicovol winstbejag van beleggers, banken en verzekeringsbedrijven.  Het was bij verreweg de meeste landen niet het gevolg van verkeerd overheidsbeleid en evenmin van een haperende economie. Nederland had bijvoorbeeld tot 2009 zijn zaakjes aardig voor elkaar. Er was zelfs sprake van een klein overschot op de begroting. Na jaren van bezuinigen waarin Balkenende ons voorhield dat eerst het zuur kwam en daarna het zoet, ging het opeens mis. Is de overheid in 2009 dan zoveel meer gaan uitgeven dan in het jaar daarvoor?  Vanzelfsprekend is dat niet het geval. Het BBP liep in 2009 terug met 3,9% als gevolg van de financiële crisis. De bailout van de banken kostte Nederland zo'n 85 miljard euro, waarover alleen al in 2009 door de Nederlandse staat 2 miljard euro extra rente moest worden betaald.

 

De mondiale problemen rond de overheidsfinanciering lijken veel op een doelbewust streven om overheden door voortdurende bezuinigingen te dwingen om de publieke sector prijs te geven aan de vrije marktwerking. De volgende uitspraken van drie profeten van het vrije marktdenken bevestigen dit vermoeden:

'We hebben banken en verzekeringsbedrijven, die dochterondernemingen hebben in 100 tot 120 landen. Tegelijkertijd zijn er zo veel rechtsgebieden, dat het oplossen van problemen binnen een van deze bedrijven extreem gecompliceerd is. Teneinde hier op een effectieve manier mee om te kunnen gaan moet er een nieuwe, overkoepelende financiële autoriteit komen met vergaande regelgevende bevoegdheden.'

Bernanke, voorzitter Federal Reserve, maart 2009

'Het financiële systeem is tot dusver gebaseerd op de verkeerde veronderstelling dat markten onafhankelijk hun evenwicht kunnen terugvinden en dat het systeem zelfcorrigerend werkt.'

Soros, investeerder en multimiljardair, juni 2009

"De wereldproblemen kunnen niet worden opgelost worden door één land. Terug kruipen in de nationale schulp is het slechtste wat we op dit moment kunnen doen. We hebben een nieuwe wereldomvattende financiële autoriteit nodig, die het IMF en de Wereldbank vervangt. Beiden stammen uit een voorbije periode.

Brown, ex-premier U.K. , april 2011

Er moet een wereldwijde overkoepelende financiële autoriteit komen die er voor zorgt dat de markten hun evenwicht kunnen terugvinden. Landen moeten hun nationale soevereiniteit prijsgeven.  Het is duidelijk, dat de gebeurtenissen vanaf het ontstaan van de financiële crisis in 2007 de planners van de nieuwe ordening in de kaart hebben gespeeld. 

Het wordt tijd dat onze politici op een andere manier naar de overheidsschuld en het begrotingstekort gaan kijken. De problemen zijn wereldwijd en kunnen niet worden opgelost door bezuinigingen. Schrappen in de begroting is niets anders dan het paard achter de wagen spannen. Op elke  bezuinigingsronde zal daarom een nieuwe moeten volgen, omdat de economie onder druk wordt gezet als gevolg van de afnemende rol van de overheid. Vergeet niet, dat de overheid een grote werkgever is en dat veel van de verdwenen werkgelegenheid in de private sector is overgenomen door de publieke sector.

Beste parlementariërs, stop met dat nerveuze gedoe over de begroting en oplopende staatsschuld. Deze worden beheerst door krachten waarop u geen of onvoldoende invloed kunt uitoefenen.  Crisis bestaat in het Chinees uit twee karakters. De betekenis hiervan is 'gevaar' en 'kans'. Het is echt de hoogste tijd om naar de kans zijde van de crisis te kijken, want die is er!

 • Breng het geldscheppingsproces onder publieke democratische controle, door de Nederlandse Bank onafhankelijk te maken van de Europese Centrale Bank.
 • Breng rentevrij geld in circulatie via de Nederlandse Bank op basis van fiat door het Nederlandse parlement.
 • Zorg ervoor dat er voldoende geld in circulatie wordt gebracht om te voorzien in de behoefte van de Nederlandse economie, niet meer en niet minder.
 • Verbiedt speculatie met financiële producten.
 • Neem commerciële banken het recht om geld door schuld te scheppen af. Maak van commerciële banken doelmatige geld distribuerende instellingen, die op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid opereren.
 • Zorg ervoor dat een klimaat wordt gecreëerd in Nederland, waarin innovatie, welzijn en welbevinden worden bevorderd.
 • Bevorder lokalisering van en het terugbrengen van de menselijke maat in de economie in het bijzonder op het gebied van voeding, onderwijs,  woningbouw, energievoorziening, detailhandel, ambachtelijke bedrijven en ouderen- en gezondheidszorg.

Deze maatregelen leiden niet tot 'terug kruipen in de nationale  schulp' zoals Gordon Brown heeft gezegd. Het is niets anders dan doorgaan op het punt waarop we de draad hebben losgelaten. De EU is een project dat voortkomt uit het megalomane denken van een kleine elite, die van Europa een economische grootmacht willen maken, de nationale soevereiniteit verwoestend en daarbij volledig voorbij gaand aan de verschillen in cultuur, infrastructuur, economische ontwikkeling enz. van de Europese landen. Het betekent evenmin, dat Nederland in een isolement gaat komen. Als Nederland door alle via Brussel geïnduceerde onrust het roer volledig kwijt zou raken en in een diepe economische depressie zou raken, dan is dat niet alleen slecht voor de Nederlandse bevolking zelf, maar het betekent ook, dat ons land niet bij machte is om andere landen, zoals Griekenland en Portugal  te helpen in hun economische ontwikkeling. Want hoe haal je een ander uit de put als je er zelf in zit?

© Ad Broere

 

 • Twijfel

  Geweldig betoog voor een economisch en financieel stelsel ten gunste en ter ondersteuning van mens en maatschappij. Als middel om tot welzijn en welvaart te komen en niet als doel op zich zoals nu het geval is.
  Maar hoe kun je deze visie bepleiten zonder de kwalijke trekken van nationalisme te vergroten?
  Hoe kan ik de anti-euro gedachte steunen zonder dat het de inwoners van armere Eurolanden nog armer maakt?
  Hoe kan Nederland gelukkig zijn met de eigen welvaart als andere landen daardoor minder welvarend worden?


  Reactie Ad Broere; Vernieuwing van geld en economie gaan alleen dan lukken als er voldoende mensen zijn die kunnen en willen laten zien dat een economie waarin de mens centraal staat en niet geld en hebzucht meer bijdraagt aan een in alle opzichten welvarende samenleving dan wat we in de afgelopen 300 jaar hebben meegemaakt. Het is haast een vanzelfsprekendheid dat dan ook steun verleend aan landen zoals Griekenland, Spanje en Portugal. Deze hulp gaat dan niet via het financiële circuit en komt daardoor ook niet langer in de verkeerde zakken terecht, maar wordt concreet verleend in de vorm van projecten die aansluiten op de mogelijkheden en de economische infrastructuur van het land zelf. Ik ben een voorstander van internationale samenwerking, maar dan wel op basis van een gezonde economie. Anders wordt het het verhaal van de lamme die de blinde helpt.

  07/08/2012 - Ellen van Helden
 • Humanistisch Economisch Systeem

  Waardevolle reactie op mijn twijfel. Ook ik ben er van overtuigd dat een economisch systeem op basis van humanistische waarden veel meer voorspoed en welzijn brengt en garanties geeft voor respectvol leven in en met onze wereld. De afgelopen 300 jaar zijn een bewijs dat hebzucht en geld slechts leiden tot akelige vormen van onderdrukking. Ongelijkheid in sociale klassen, ongelijkheid in rassen en aantasting van soevereiniteit van landen door kolonialisme.
  Nederland zou kunnen leren van de eigen dubieuze rol in het verleden en inderdaad het voortouw kunnen nemen door de menselijke maat in economisch en financieel opzicht te bevechten.
  Ik zou er keihard voor willen knokken. Maar lukt dat met de 'Nederlandse koopmansgeest' als basis?


  reactie; nee, niet daarmee, wel met de inventiviteit en flexibiliteit, maar op basis van integriteit.

  07/08/2012 - Ellen van Helden
 • Dank U !

  De Politiek naar Vraag en Aanbod aan hand van opkomst cijfers Reduceren d.w.z Parlementen verkleinen , Kosten besparen de Burger iets terug geven Daarom BTW met ingang van meteen Europa weit halveren . Ter Motivatie van ons allen . De Euro is het beste wat ons is overkomen we dienen er alleen korect mee om te gaan .d.w.z besparingen Doelbewust in Politieke Sector zoeken en democratie na komen . Dat wat de gevraagde Bevolking wil of niet ; daar ook Rekening mee houden . De Overheid is veelste groot en on duidelijk !

  29/06/2012 -
 • Dhr,


  Zeer verhelderend Ad, het zal ook wel wat erger gemaakt worden om wat politieke doelen te bereiken wellicht. . Wat ik niet begrijp als er een begrotingstekort is dan loopt de grote staatsschuld steeds verder op, op al die miljarden moet het toch niet zo moeilijk zijn om 3-5% te besparen, waarom streeft men niet naar 0% ,dus uitgeven wat je krijgt ,zit daar een filosofie achter , zo loopt men de schuld toch nooit in, of moet dat ook niet ?

  16/05/2012 - Leo Faasse
 • Zinloos

  Als filosofisch tractaat heel aardig en voor het beschrijven van wat banken en verzekeringsmaatschappijen en kredietverschaffers drijft verhelderend, maar als instrument om de wereldeconomie en dat van ons kikkerlandje er bovenop te helpen is 't te weinig, te vaag, te sloganesk, type " pulp-fiction ". Iedereen weet dat het financiële wereldje geen schattig sprookje is en iedereen weet dat het doodgewoon knokken op de vrije markt is, de voorstellen van Broere als tegengif zijn te veel van hetzelfde gemopper, " Hunnie zijn slecht en wij zijn lief ".

  commentaar: Nee de financiële wereld is geen schattig sprookje. In Ending the Global Casino staat te lezen wat het wel is. Verandering begint met inzicht in wat het is en geloven dat het anders kan. En dat verandering nodig is, is toch wel duidelijk, omdat wij met dit financiële stelsel op een dood spoor zitten. Dus, niet 'hunnie zijn slecht', maar het financiële stelsel is zijn uiterste houdbaarheidsdatum al lang voorbij. En menselijkheid wordt helaas maar al te vaak verward met 'lief'. 'Iedereen weet dat het doodgewoon knokken op de vrije markt is' getuigt van de cynische mentaliteit waardoor de status quo in stand blijft.

  11/05/2012 - R.van der Have

volgende >>>

Reageer

Ad Broere
webdesign by vincken.eu