ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN VAN SPEAKERS ACADEMY® ZOALS GEDEPONEERD BIJ DE RECHTBANK ROTTERDAM

Artikel 1 - DEFINITIES
In deze Algemene Advertentievoorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt uitgelegd:
a. Aanlevervoorwaarden: de voorwaarden waaraan iedere Advertentie dient te voldoen om geplaatst te kunnen worden, welke voorwaarden verschillen per medium en per medium nader zijn gespecificeerd.
b. Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een Mediabureau Advertenties ter Plaatsing in Media opgeeft of wenst op te geven.
c. Advertentie: uitingen van welke aard en welke vorm dan ook waaronder, maar niet beperkt tot, bekendmakingen, aankondigingen, redactionele uitingen, reclames en/of bedrijfsprofielen, die in de Media worden opgenomen en al het ondersteunende materiaal. Onder Advertenties worden tevens Plusproposities en Target Mailings verstaan. Onder Plaatsing van Advertenties wordt dan ook mede verstaan het uitvoeren van een Pluspropositie of een Target Mailing.
d. Advertentiecontract: elke overeenkomst c.q. Opdrachtbevestiging tussen Speakers Academy┬« en de Opdrachtgever, aangegaan ter zake de Plaatsing van Advertenties.
d.Advertentieruimte: de vrije en beschikbare ruimte die is bestemd voor adverteren in de Media.
e. Advertentietarieven: de actuele tarieven die gelden voor adverteren in de diverse Media.
f. Media: door Speakers Academy┬« uitgegeven Media. Er worden twee soorten Media onderscheiden, te weten Print Media en Online Media.
g. Mediabureau: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig bemiddelt bij de totstandkoming van Advertentiecontracten.
h.Offerte: een door Speakers Academy® met het oog op een specifieke Adverteerder, gedaan aanbod.
i.Online Media: door Speakers Academy® op of via haar Website uitgegeven elektronische media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot e-mailnieuwsbrieven.
j.Opdracht: de Opdracht tot het Plaatsen van een Advertentie.
Opdrachtbevestiging: de door Speakers Academy® aan de Opdrachtgever schriftelijk of langs elektronische weg verstrekte bevestiging van een Opdracht van de Opdrachtgever.
k.Opdrachtgever: Adverteerder of Mediabureau.
l.Plaatsing: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie.
m.Pluspropositie: producten en/of reclames van welke aard dan ook, die in, bij of aan een van de Print Media worden gevoegd en/of gehecht.
n.Print Media: door Speakers Academy® uitgegeven stoffelijke media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot papieren Media.
o.Target Mailing: de per e-mail aan een geselecteerde groep verstuurde mailing bijvoorbeeld om een product of dienst onder de aandacht te brengen.
p.Uiterste Aanleverdatum: de datum waarop de Advertentie uiterlijk door Speakers Academy® dient te zijn ontvangen.
q.Website: het geheel van webpagina's, software en databases van Speakers Academy® waarop of via welke de Online Media worden gepubliceerd.
Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn van toepassing alle aanbiedingen en Offertes van Speakers Academy┬«, iedere Opdracht van een Opdrachtgever, iedere Opdrachtbevestiging en ieder Advertentiecontract tussen Speakers Academy┬« en een Opdrachtgever met betrekking tot de Plaatsing van Advertenties in de Media of het verzorgen van een Target Mailing, alsook op overige werkzaamheden en diensten die in dat kader door Speakers Academy┬« worden uitgevoerd. De Algemene Advertentievoorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Opdrachtbevestiging c.q. het Advertentiecontract.
2.2 De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Advertentievoorwaarden. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of een derde zijn niet van toepassing, en de toepasselijkheid daarvan wordt door Speakers Academy┬« uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen in het Advertentiecontract.
2.3 Indien een Advertentiecontract wordt gesloten door twee of meer Opdrachtgevers gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit het Advertentiecontract.
2.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Speakers Academy┬« is de Opdrachtgever niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit het Advertentiecontract aan derden over te dragen.
2.5 Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Advertentievoorwaarden en het met de Opdrachtgever gesloten Advertentiecontract, prevaleren de Algemene Advertentievoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk in het Advertentiecontract de toepassing van het betreffende artikel van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt uitgesloten. Afwijking van deze Algemene Advertentievoorwaarden in een Advertentiecontract laat de geldigheid van de overige Algemene Advertentievoorwaarden onverlet.
2.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Advertentievoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Advertentievoorwaarden volledig van toepassing. Speakers Academy┬« en de Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen nemen.
2.7 De Algemene Advertentievoorwaarden kunnen te allen tijde door Speakers Academy┬« aangepast worden. Speakers Academy┬« adviseert daarom de Algemene Advertentievoorwaarden regelmatig te bekijken. Speakers Academy┬« zal elke wijziging van de Algemene Advertentievoorwaarden bekend maken op haar Website, waarna de gewijzigde Algemene Advertentievoorwaarden in plaats van de onderhavige zullen komen vanaf de datum van publicatie.
Artikel 3 - AANBIEDINGEN EN OFFERTES
3.1 Alle aanbiedingen en Offertes van Speakers Academy┬« zijn altijd eenmalig, vrijblijvend en geldig gedurende veertien dagen, tenzij in de Offerte anders is aangegeven.
3.2 Speakers Academy┬« behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de geoffreerde Advertentieruimte aan derden te verkopen, zolang het aanbod nog niet schriftelijk door de Opdrachtgever is geaccepteerd.
3.3 Prijzen en overige voorwaarden die van toepassing zijn op een aanbieding of een Offerte gelden niet automatisch voor herplaatsingen, nieuwe Advertentieorders, uitbreiding, vernieuwing of voortzetting van een Advertentiecontract.
3.4 Alle door Speakers Academy┬« in aanbiedingen en Offertes opgenomen informatie met betrekking tot haar producten en diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot prijzen, aantallen, gewichten, omvang, kwaliteit, is naar beste weten verstrekt en dus niet bindend. De in een Advertentiecontract genoemde informatie is leidend.
Artikel 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Een overeenkomst met Speakers Academy┬« komt slechts tot stand indien Speakers Academy┬« een door de Opdrachtgever verstrekte Opdracht schriftelijk of langs elektronische weg heeft bevestigd, waarbij de opdracht van de Opdrachtgever geldt als aanbod en de Opdrachtbevestiging door Speakers Academy┬« als aanvaarding, of door de feitelijke uitvoering door Speakers Academy┬« van een Opdracht van de Opdrachtgever.
4.2 Speakers Academy® behoudt zich het recht voor een Opdracht van de Opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.
4.3 Indien de Opdrachtgever direct of indirect namens een Adverteerder optreedt, staat de Opdrachtgever in voor de nakoming van de bepalingen van het Advertentiecontract door deze Adverteerder.
4.4 Bepalingen van deze Algemene Advertentievoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn ook na afloop van een Advertentiecontract voort te duren, blijven ook na afloop van kracht tussen partijen.
4.5 Indien de Opdrachtgever minderjarig is, dient medegetekend te worden door een wettelijk vertegenwoordiger.
4.6 Speakers Academy┬« en de Opdrachtgever kunnen in aanvulling op het Advertentiecontract met elkaar overeenkomen dat Speakers Academy┬« de Advertentie zal laten maken. De kosten daarvan zijn niet inbegrepen in de Advertentietarieven en worden afzonderlijk door Speakers Academy┬« aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De bepalingen en bedingen van deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op die productieovereenkomsten. Speakers Academy┬« neemt in het kader van een productieovereenkomst geen resultaatsverbintenissen op zich, behoudens voor zover schriftelijk uitdrukkelijk is vastgelegd dat een bepaald resultaat gegarandeerd wordt.
4.7 Indien Speakers Academy┬« in het kader van de productieovereenkomst voorbeelden of proefbestanden of documenten aan de Adverteerder toezendt, zal de Adverteerder deze per omgaande zorgvuldig op fouten en gebreken onderzoeken en goedgekeurd of gecorrigeerd aan Speakers Academy┬« retourneren. Indien de Adverteerder niet binnen drie dagen (of zoveel korter als door Speakers Academy┬« is aangegeven) aan Speakers Academy┬« meedeelt dat het ontvangen bestand of document is goedgekeurd, wordt het bestand of het document geacht te zijn goedgekeurd door de Adverteerder. Eventuele afwijkingen, fouten en/of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de goedgekeurde bestanden en documenten komen voor rekening en risico van de Adverteerder. Kosten ter zake van het vervaardigen en verzenden van de bestanden en documenten met voorbeelden en/of proeven komen voor rekening van de Adverteerder en worden afzonderlijk door Speakers Academy┬« in rekening gebracht.

Artikel 5 - TARIEVEN
5.1 Advertentiecontracten komen telkens tot stand op basis van het door Speakers Academy┬« geoffreerde Advertentietarief, en bij gebreke van een specifieke prijsvermelding op basis van de ten tijde van de plaatsing actuele Advertentietarieven.
5.2 Advertentietarieven gelden uitsluitend voor Advertenties van de Opdrachtgever. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om derden te laten profiteren van de voor de Opdrachtgever geldende tarieven door Advertenties van de Opdrachtgever te combineren met Advertenties van derden. Derde in de zin van dit artikel is iedere andere natuurlijke- en rechtspersoon dan de Opdrachtgever. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Speakers Academy┬« afwijkingen van deze bepaling toestaan.
5.2 Speakers Academy┬« behoudt zich het recht voor de Advertentietarieven en de daarmee verband houdende gegevens op een tariefkaart te herzien. Indien een dergelijke tariefherziening ook geldt voor de reeds verstrekte opdrachten voor zover deze nog niet geplaatst of bevestigd zijn, heeft de Opdrachtgever het recht het nog niet geplaatste of bevestigde deel van de opdracht zonder bijbetaling te annuleren.
5.3 Alle tarieven zijn in euro en dienen te worden vermeerderd met BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.4 Speakers Academy┬« hanteert een onderscheid tussen voorkeurswensen ten aanzien van Plaatsingen en concrete, expliciete afspraken ten aanzien van Plaatsingen. Voor voorkeurswensen brengt Speakers Academy┬« geen extra vergoeding in rekening. Voorkeurswensen van de Opdrachtgever ten aanzien van Plaatsingen zullen daarom nimmer gelden als voorwaarde voor het Advertentiecontract als zodanig. Speakers Academy┬« zal zich inspannen zoveel mogelijk rekening houden met voorkeurswensen, maar kan daartoe niet worden gehouden.
5.5 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt zijn de op de tariefkaart van de Print Media vermelde oplages geen garantieoplages.

Artikel 6 - FACTURERING EN BETALING
6.1 Na plaatsing van de Advertentie brengt Speakers Academy┬« de geleverde Advertentieruimte in rekening aan de Opdrachtgever.
6.2 De Opdrachtgever is gehouden facturen binnen dertig dagen na de factuurdatum voldoen op de wijze aangegeven op de factuur. De Opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door de Opdrachtgever is uitgesloten.
6.3 Het staat Speakers Academy┬« vrij met de Opdrachtgever afwijkende betalingsafspraken te maken. Afwijkende betalingsafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.
6.4 Speakers Academy┬« zal niet in verzuim raken door de enkele late verzending van een factuur. Het enkele feit dat de Opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn een factuur van Speakers Academy┬« ontvangt, ter zake van enige verrichte prestatie, zal nooit tot gevolg hebben, dat de Opdrachtgever geen vergoeding ter zake van die verleende dienst verschuldigd is en zal evenmin een afstand van recht op betaling door Speakers Academy┬« impliceren.
6.5 Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf het tijdstip dat het verzuim intreedt tot aan het tijdstip van de integrale voldoening van het verschuldigde bedrag, is de Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 keer de wettelijke rente. De Opdrachtgever is daarnaast zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd, evenals een vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten die, zonder dat van de hoogte van deze kosten enig bewijs hoeft te worden overlegd, wordt gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag.
6.6 Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is Speakers Academy┬« bevoegd nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van het Advertentiecontract op te schorten, dan wel het Advertentiecontract te ontbinden, onverminderd het recht van Speakers Academy┬« om nakoming, buitengerechtelijke kosten, wettelijke rente en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 - DE ADVERTENTIE
7.1 De Advertentie dient uiterlijk op de Uiterste Aanleverdatum te worden aangeleverd in goede staat en volledig in overeenstemming met de Aanlevervoorwaarden. Deze termijn is een fatale termijn, bij overschrijding waarvan het verzuim van de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling intreedt. Speakers Academy┬« is gerechtigd verdere plaatsing te weigeren, maar niettemin het tarief in rekening te brengen dat op grond van het Advertentiecontract verschuldigd is.
7.2 De toezending van de Advertentie aan Speakers Academy┬« geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico ter zake van de informatiedrager waarop de Advertentie wordt aangeleverd, komt voor rekening van Speakers Academy┬« vanaf het tijdstip van ontvangst daarvan door Speakers Academy┬«.
7.3 De Opdrachtgever verbindt zich tegenover Speakers Academy┬« om al datgene te doen of na te laten wat redelijkerwijze in haar vermogen ligt, om te voorkomen, dat informatiedrager virussen of andere eigenschappen bezit, die de hard- en software van Speakers Academy┬« zouden kunnen beschadigen. In het bijzonder zal de Opdrachtgever haar netwerk doorlopend beveiligen met antivirus software die voldoet aan de stand van de techniek.
7.4 Speakers Academy┬« streeft bij Print Media naar een zo goed mogelijke weergave van de ingezonden Advertentie(s), maar garandeert geen exacte reproductie. De Opdrachtgever moet bij Print Media onder andere rekening houden met de mogelijkheid van kleurafwijkingen. Speakers Academy┬« aanvaardt in dit kader uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid.
7.5 Speakers Academy┬« is gerechtigd de Advertentie te bewaren en te archiveren voor de duur die haar goeddunkt. Deze termijn zal minstens ├ę├ęn jaar bedragen. Na verloop van deze termijn is Speakers Academy┬« gerechtigd om de Advertentie te vernietigen.
7.6 Speakers Academy┬« zal de Advertentie niet anders gebruiken dan op de wijze voorzien in het Advertentiecontract.
7.7 De Advertentie dient in het algemeen volledig in overeenstemming te zijn met alle vereisten die daaraan vanuit de wet- en regelgeving worden gesteld, alsmede met de normen die daaraan in het maatschappelijk verkeer worden gesteld. In het bijzonder, maar niet limitatief, dient de Advertentie aan het onderstaande te voldoen:
a. Advertentieruimte mag niet worden aangewend voor doeleinden die concurreren of strijdig zijn met de doeleinden van Speakers Academy┬«, behoudens voor zover Speakers Academy┬« daarmee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. De Advertentie dient te passen bij het professionele en zakelijke imago van Speakers Academy┬«;
b. de Opdrachtgever wordt duidelijk en ondubbelzinnig ge├»dentificeerd in de Advertentie;
c. de Advertentie heeft betrekking op de onderneming, diensten en/of producten van de Opdrachtgever en dient duidelijk en onmiskenbaar herkenbaar te zijn als commerci├źle communicatie;
d. Advertenties mogen niet in strijd zijn met de wettelijke reclameverboden en dienen ook overigens volledig in overeenstemming te zijn met de Nederlandse Reclame Code;
e. Advertenties met betrekking tot financi├źle diensten en producten dienen volledig in overeenstemming te zijn met de regelgeving van de AFM;
f. Advertenties mogen niet beledigend zijn voor het Koninklijk Huis of voor andere personen met locale, landelijke of internationale bekendheid, noch ten aanzien van groepen van mensen met een specifiek gemeenschappelijk kenmerk;
g. de Advertentie mag op geen enkele wijze misleidend of verwarrend zijn. De Advertentie mag niet onbehoorlijk, haatdragend, opruiend, discriminerend, seksueel getint, schokkend, of aanstootgevend zijn, dan wel in strijd zijn met datgene wat in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt beschouwd.
7.8 De Opdrachtgever garandeert Speakers Academy┬« dat de inhoud van de Advertentie:
a. overeenstemt met het bepaalde in deze Algemene Advertentievoorwaarden;
b. het imago of andere belangen van Speakers Academy┬« op geen enkele wijze schaadt.
7.9 De Opdrachtgever staat er voor in dat hij gerechtigd is tot het gebruik van alle in de Advertentie vervatte auteursrechten, woorden, beeldmerken, portretrechten en andere intellectuele eigendom, en tot het verstrekken van een gebruiksrecht daarop aan Speakers Academy┬« om deze intellectuele eigendom te gebruiken om de Advertentie te plaatsen in de Media.
7.10 Ten aanzien van Plusproposities gelden de navolgende bepalingen:
a. in de Offerte c.q. het Advertentiecontract worden door Speakers Academy┬« minimum en maximum formaten van Plusproposities, alsmede overige condities vermeld;
b. Plusproposities morgen in geen geval gassen of gevaarlijke stoffen bevatten waaronder begrepen stoffen, die bij in- of uitwendig gebruik schadelijk kunnen zijn;
c. bij het opplakken van Plusproposities dient met een zekere schommeling van circa 7 mm rekening te worden gehouden. Het is derhalve niet aan te bevelen in de Advertentie de plaats van de op te plakken Pluspropositie te markeren;
d. het meehechten c.q. opplakken van Plusproposities in de gehele oplage van het desbetreffende Print Medium kan door Speakers Academy® niet worden gegarandeerd. In ongeveer 3% van de oplage moet rekening worden gehouden met het ontbreken respectievelijk het onjuist opgeplakt c.q. meegehecht zijn van de Pluspropositie;
e. het insteken van los materiaal gebeurt op een willekeurige positie. Speakers Academy┬« is niet verantwoordelijk voor de positie van het ingestoken materiaal;
f. hoewel Speakers Academy┬« ernaar streeft zo exact mogelijke drukoplagen te verstrekken, aanvaardt Speakers Academy┬« geen aansprakelijkheid voor eventuele tekorten of overschotten aan Plusproposities ten gevolge van eventuele wijziging van de opgegeven drukoplage van het desbetreffende Print Medium, alsmede voor eventuele daaruit voortvloeiende schade voor de Opdrachtgever.
7.11 De Opdrachtgever zal Speakers Academy┬« vrijwaren van alle aanspraken van derden verband houdend met de verbintenissen van de Opdrachtgever op grond van dit artikel. Speakers Academy┬« zal iedere aanspraak van derden in verband hiermee onmiddellijk en schriftelijk aan de Opdrachtgever meedelen. De Opdrachtgever zal Speakers Academy┬« volledig schadeloos stellen ter zake van aanspraken als bedoeld in dit artikellid.

Artikel 8 - PLAATSING VAN DE ADVERTENTIE
8.1 Speakers Academy┬« verbindt zich in een Advertentiecontract tot het plaatsen van de door de Opdrachtgever tijdig en conform de Aanlevervoorwaarden aangeleverde Advertentie op de wijze voorzien in het Advertentiecontract.
8.2 De overeengekomen plaatsingsdatum is slechts een indicatie en niet een fatale termijn, tenzij Speakers Academy┬« en de Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.
8.3 Speakers Academy┬« zal bij het plaatsen van de Advertentie, zorgvuldig te werk gaan. Bij gebleken defecten of ongeschiktheid van de informatiedrager waar de Advertentie op is aangeleverd, zal Speakers Academy┬« de Opdrachtgever onmiddellijk per e-mail of telefonisch informeren. In dat geval zal de Opdrachtgever per omgaande zorgen voor een nieuwe versie van de Advertentie.
8.4 Speakers Academy┬« is te allen tijde gerechtigd om de Advertentie niet te plaatsen, indien:
a. deze naar haar mening in strijd is met het bepaalde in deze Algemene Advertentievoorwaarden;
b. er bij het plaatsen van de Advertentie technische problemen optreden of de informatiedrager waarop de Advertentie wordt aangeleverd technisch defect of onbruikbaar is, of van slechte kwaliteit is.
8.5 Speakers Academy┬« is niet verantwoordelijk voor de mate waarin het beoogde publiek daadwerkelijk wordt bereikt, behoudens voor zover dit te wijten is aan de opzet of grove nalatigheid van Speakers Academy┬«.

Artikel 9 - ANNULERING
9.1 Voorafgaande annulering door de Opdrachtgever van enige opdracht of reservering is niet mogelijk, tenzij partijen uitdrukkelijk de mogelijkheid tot annulering en een termijn daarvoor schriftelijk zijn overeengekomen in het Advertentiecontract. Annulering is in dat geval enkel mogelijk binnen de overeengekomen termijn.
9.2 Speakers Academy┬« heeft het recht het Advertentiecontract schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen, indien Speakers Academy┬« de Media waarop het Advertentiecontract betrekking heeft stopt. Speakers Academy┬« is geen schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan de Opdrachtgever.
9.3 Speakers Academy┬« en de Opdrachtgever hebben het recht het Advertentiecontract schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen, indien de andere partij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt. Voor zover wettelijk toegestaan zijn artikel 7:408 leden 1 en 2 BW niet van toepassing.

Artikel 10 - OVERMACHT
10.1 Overmacht wordt in het kader van deze Algemene Advertentievoorwaarden ge├»nterpreteerd op grond van het bepaalde in artikel 6:75 BW, met dien verstande dat daaronder mede wordt begrepen: stroomstoringen, netwerkstoringen, ziekte, of stakingen bij een toeleverancier, distributeur of opdrachtnemer van Speakers Academy┬«, onvoorziene hard- of software storingen.
10.2 In het geval Speakers Academy┬« door overmacht verhinderd is het Advertentiecontract uit te voeren, heeft Speakers Academy┬« het recht om de uitvoering van het Advertentiecontract op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel het Advertentiecontract voor zover betrekking hebbende op de uitvoering van de desbetreffende Advertentie op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is Speakers Academy┬« verplicht de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.
10.3 Indien de periode van overmacht op grond van artikel 10 lid 1 langer duurt dan twee maanden, is de Opdrachtgever gerechtigd het Advertentiecontract op te zeggen.

Artikel 11 - AANSPRAKELIJKHEID EN RECLAMES
11.1 De aansprakelijkheid van Speakers Academy┬« uit hoofde van het Advertentiecontract is beperkt tot directe schade en gemaximeerd tot het bedrag dat de Opdrachtgever onder het desbetreffende Advertentiecontract is verschuldigd c.q. heeft betaald aan Speakers Academy┬«.
11.2 Speakers Academy┬« is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze Algemene Advertentievoorwaarden is hierbij uitgesloten.
11.3 Indien een Advertentie niet conform de afspraken uit het Advertentiecontract is geplaatst en/of zichtbaar is, kan de Opdrachtgever, naar keuze van Speakers Academy┬«, slechts aanspraak maken op herplaatsing van de Advertentie of vermindering van de prijs voor zover (1) de Advertentie redelijkerwijs geacht moet worden niet aan zijn doel te beantwoorden en (2) niet uit de overige bepalingen van deze Algemene Advertentievoorwaarden blijkt dat de schade voor risico is van de Opdrachtgever.
11.4 Reclamaties dienen binnen veertien dagen na de plaatsingsdatum per aangetekend schrijven door de Opdrachtgever aan Speakers Academy┬« te worden meegedeeld. Reclamaties die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
11.5 De nakoming van de Advertentiecontract wordt geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd door Speakers Academy┬« indien de Opdrachtgever niet binnen de termijnen vermeld in dit artikel heeft gereclameerd.
11.6 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen op te schorten in verband met enige reclamatie.

Artikel 12 - BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT
12.1 Op alle door Speakers Academy┬« aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van Speakers Academy┬« om te dagvaarden voor de bevoegde rechter in de woonplaats c.q. plaats van vestiging van de Opdrachtgever.

Zoek de geschikte spreker

Advies nodig bij het zoeken van de geschikte spreker?

Start de adviesmodule

De geschikte spreker gevonden?

Offerte aanvragen